• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Eyüp’ten Mekke’ye uzanan bir hikâye İstanbul surlarının sırrı

İstanbul surlarının Eyüp’e bakan duvarları üzerindeki üç burç İslâm’ın zuhur yıllarından kalmadır ve önünden gelip geçenlere Kur’an-ı Kerim’in bir mucizesini hatırlatmaktadır.

İstanbul surlarının her bir bölümü kendi içinde nice hikâye barındırmaktadır. Marmara surlarından, tek sur sistemi ile çevrili Haliç surlarına, üçlü sur sistemi ile çevrili Edirnekapı-Yedikule arasındaki kara surlarına kadar bu duvarlar tarih boyunca neler neler görmüşlerdir. Haliç ile İstanbul kara surlarının birleştiği yer olan Ayvansaray bölgesinin, yani bugün Eyüp semtinin tam karşısında kalan kısmın hikayesi ise bambaşkadır. Halkımız arasında ‘Surdibi Sahabeleri’ olarak adlandırılan sahabelerin medfun bulundukları yer de burasıdır. Fatih Sultan Mehmet dönemi fetih şehitlerinin bir kısmı da yine bu duvarların dibinde yatmaktadır.

Buraya önem kazandıran özelliklerden biri de surlarının en zayıf noktalarından olmasıdır. Çünkü bu duvarlar Haliç ile birleşmekte, şehri almak isteyecek kuvvetler Haliç tarafından gelerek buradan saldırabilmektedir. Ayrıca Latin istilası sonrasında bugünkü Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Roma İmparatorluk Sarayı buradaki Bleherna’ya taşınmış ve bölgenin korunması önem arz etmeye başlamıştır. Normalde Edirnekapı’ya kadar gelen Theodosios surlarının devamında buraya kadar uzanan ve İmparator Manuel’in yaptırdığı Manuel Duvarı bulunmaktadır. Haliç’e kadar inen bu son kısmın korunması için önce Herakliyus, ardından da 5. Leon duvar üzerine duvar öreceklerdir.

Sırtınızı Eyüp’e verin…

Bir gün yolunuz Eyüp semtine düşerse, sırtınızı Eyüp’e verip bu karmaşık sur duvarlarına bakarken, arka duvarın üzerinde üç büyük burç göreceksiniz. İşte bu duvar ve burçlar bize tarihte meydana gelmiş çok önemli bir hadiseyi fısıldamaktadır. Ayvansaray’dan, Mekke’ye kadar uzanan, Kur’an-ı Kerim’in gelecekten haber verdiği bir olayı, içinde hem Peygamber Efendimiz’in (sas), hem Hz. Ebubekir’in (ra), hem Mekkeli müşriklerin bulunduğu, aktörleri arasında İran kisrasından Roma imparatoruna nice önemli kişinin yer aldığı bir öyküyü anlatmaktadır. Hadi gelin kulak verelim…

Herakliyus döneminde bölgeye bir sur yapılmasının ilk sebebi Avar seferleridir. 626 yılında başlayan bu çetin kuşatmada Doğu Roma zor anlar yaşamıştır. Karadan bir netice elde edemeyen Avarlar, İstanbul’un bu en zayıf kısmını fark etmişlerdi. Teknelerini karadan buraya taşıyan Avarlar, denizden taarruzda bulunmaya başladılar. Eyüp civarını ve buradaki muhteşem Kozmaz Damyanos Manastırı’nı da yaktılar. Herakliyus tarafından Avarların püskürtülmesinden sonra buraya denize doğru uzanan yeni bir sur duvarı (Pteron) ve üzerindeki üç burç eklenecektir.

Aslında Avar ve Persler, saldırılarına Justinianos sonrasında başlamışlardı. Devamında gelen Tiberus ve Mavrikios dönemlerinde de uğraşmışlar ama tehlike arz etmemişlerdi. Bir ihtilal ile başa geçen Phokas zulüm ortamında halkı yönetmekteydi. İşte bu sıkıntı günlerinde 2. Hüsrev’in emrindeki Pers ordusu Mezopotamya’dan Khalkedon’a (Kadıköy) kadar gelmişti. Aynı dönemde Balkanlar’da başlayan Avar istilaları ile Doğu Roma toprakları işgale başlanmıştı. O günlerde bir donanma ile başkente gelen Herakliyus halkı da arkasına alarak Phokas’ı tahttan indirecek ve imparator ilan edilecektir.

Yaşananlar, Herakliyus’un şehre olan güvenini sarsmıştı. Yeni başkentin Kartaca olması üzerine çalışılırken bunu duyan halkta panik başladı. İmparatorlarının kendilerini barbar kavimlerin elinde bırakmalarını istemedikleri için Patrik Sergios’a giderek Herakliyus’u ikna etmesini istediler. Gerçekten de Herakliyus kısa bir süre içinde Persleri iki ayrı bozgunla dağıtacak ve Mezopotamya’ya kadar sürecektir. Aynı dönemde Avarlar muazzam bir ordu ile şehri kuşatacaklar hatta Bleherna bölgesinden şehre girmeye bile başlayacaklardır. Ama Mezopotamya’dan gelen başarı haberleri ve bir türlü surları aşamamaları üzerine geri çekileceklerdir.

Peki bu hadiselerin o günün Mekke’sine kadar uzanan öyküsü nedir? İstanbul surları önünde bu çarpışmaların yaşandığı günler, Mekke’de İslamiyet yeni yeni yayılmaktadır. Mekkeli müşrikler, Müslümanlara zulmün en ağırını yaşatmaktadırlar. İşte o günlerde putperest İran’ın, Hıristiyan Doğu Roma’ya karşı kazandığı bu zafer ve nerede ise Konstantinopolis’i (İstanbul) alacak şekilde Ayvansaray surlarının önüne gelmeleri Mekkeli müşrikleri de sevindirmişti. Kendilerinin Müslümanlardan daha üstün olduğunu iddia ediyor ve “Siz ve Hıristiyanlar kitap ehlisiniz, biz ve Fâris (İranlılar) ümmiyiz; bizim kardeşlerimiz, sizin kardeşlerinizi tepelediler. Biz de sizi tepeleriz.” diyorlardı. İşte o günlerde Rum Sûresi’nin ilk ayetleri inecektir. Bu ayetler apaçık bir şekilde Rumların Persleri yakın bir dönemde yeneceğini söylemektedir: “Rumlar yenildi. Bununla birlikte onlar, bu yenilgilerinin ardından kesinlikle galip gelecekler. Hem uzak değil. Birkaç yıl içinde.” (Rum Sûresi/2-4)

Halbuki o sırada Roma İmparatorluğu iç isyanlarla sarsılmış, ordusu dağılmış, hazinesi boşalmıştı. İmparator bile Kartaca’ya kaçmayı düşünmekteydi. Böyle bir durumda Romalıların İranlıları yenme ihtimali yok hükmündeydi.

Hz. Ebubekir tasdik ediyor 

Hz. Ebubekir, ayetin nüzûlü üzerine müşrik reislerine “Allah, sizin gözlerinizi aydınlatmayacak, Peygamberimiz (sas) haber verdi. Yemin ederim ki, Rumlar birkaç yıl içinde İranlılara mutlaka galip geleceklerdir.” dedi. Bu sözler üzerine Übeyy b. Halef, “Yalan söylüyorsun. Haydi aramızda bir müddet tayin et, seninle bahse girelim.” dedi. On deve üzerine bahse girip, üç yıl üzerine anlaştılar. Hz. Ebubekir, durumu Resulullah’a (sas) haber verdi. Resulullah (sas) ayette geçen bir ifadeyi vurgulayarak “Bıd’, üçten dokuza kadardır, miktarı artır, müddeti uzat.” buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ebubekir Übeyy’e uğradı. O, “Galiba pişman oldun.” dedi. Hz. Ebubekir de, “Hayır,” dedi, “Gel seninle bahsi artıralım, müddeti de uzatalım, dokuz seneye kadar yüz deve yap.” O da “Haydi yaptım.” dedi. Tirmizî’nin Sahih’inde rivayet ettiği üzere, ayetin devamında Rumlar İranlıları yenecekler ve bugün Müslümanlar için bir felah günü olacak vurgusu da yapılmaktadır. Çünkü Rumların galibiyet dönemi, aynı zamanda Müslümanların Bedir Savaşı’nda müşrikleri yendikleri günlere tekabül etmektedir. Yani iddiayı Hz. Ebubekir kazanmıştır. İddiaya girdiği kişi Bedir’de öldürüldüğü için vaad edilen develeri Übeyy’in vârislerinden alacaktır. 100 deveyi Peygamber Efendimiz’e (sas) götürecek ve Efendimiz (sas) de ona, “Bunu tasadduk et.” buyuracaklardır.

İşte yüzünü Eyüp’e dönmüş durmakta olan bu duvarlar ve üzerindeki üç burç o günlerden kalmadır. İslam’ın zuhur yılları ile yaşıttır ve Kur’an-ı Kerim’in mucizelerinden birini hâlâ önünden her gelip geçenlere anlatmaya devam etmektedir. Tabii duyabilene… Önümüzdeki hafta, İstanbul surlarının Osmanlı dönemi hatıraları.

Kur’an-ı Kerim’in açık mucizesi

Kur’an-ı Kerim’in Rumlar’ın galibiyeti için bahsettiği “bid’ı sinîn” ifadesi 3 ile 9 yıl arasını belirtir. Hz. Muhammed’in (sas) peygamberlik dönemi 609 yılında başlamış, Doğu Roma ile İran arasındaki düşmanlık 610’da ortaya çıkmış, 13-14 yılları savaş içinde geçmiş, 616’da Romalılar yenilmişler, 622’de karşı harekete geçmişler, 623’te galibiyete başlayarak 625’te kesin zaferi elde etmişlerdir. Yenilginin başlangıcıyla galibiyetin başlangıcı arasında dokuz yıl geçmiş olduğu gibi, kesin yenilgi ile kesin galibiyet arasındaki müddet de dokuz yıldan ibaret bulunuyor.

Sur yanını mekan tutan sahabeler 

Ayvansaray bölgesi, İslam’ın ilk İstanbul kuşatmalarından beri hep önem arz etmiştir. İslam orduları bu zayıf noktayı değerlendirmeye çalışmıştır. Bu nedenle bölgede birçok sahabenin kabri bulunmaktadır. Muhammed el-Ensari, Abdullah el-Ensari, Ebu Şeybetü’l-Hudri (ra) bunlardan birkaçıdır. Kuşatmalarda Leon surlarını geçen gaziler Herakliyus surları önünde şehit düşmüşlerdir. Aynı durum Fatih’in fetih şehitleri için de geçerlidir. Özellikle bu bölgede medfun olan fetih askerlerinden Toklu Dede, başında Fatih dönemi mezar taşı ile her gelene fethin şanlı sayfalarını aktarır gibidir.

-Auguste Bailly, Bizans Tarihi, cilt 1, Tercüman

-Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili

-Hakkı Dursun, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, c.2, GYA Yay. İstanbul 1982

-Hilary J.Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, çev. Hande Kökten Ersoy, Homer, İstanbul 2002

-Michel Kaplan, Bizans’ın Altınları, YKY,

İstanbul 2001

-M.V.Levtchenko, Kuruluşundan Yıkılışına Kadar Bizans Tarihi, çev. Maide Selen, Özne Yay. İstanbul 1999

-Reginald H.Barrow, Romalılar, çev. Ender Gürol,

İz Yay. İstanbul 2002